Untitled Document
 
 

 
작성일 : 16-10-27 17:56
[전시] 2016 대한민국 종이문화예술작품 공모대전 수상작 전시 안내
 글쓴이 : jongienara
조회 : 9,689  
  

<2016 대한민국 종이문화예술작품 공모대전> 수상작 전시 안내


*일반부 - 금상/은상/동상/특선 : 2016.10.27~2017.02.25
                                    입선 : 2016.10.27~2016.11.7

*청소년부 - 최우수상/우수상/장려상: 2016.10.27~2017.02.25
                                           입선 : 2016.10.27~2016.11.7

*어린이부 - 최우수상/우수상/장려상: 2016.10.27~2017.02.25
                                          입선 : 2016.11.5~2016.11.7

*세계종이접기창작작품 - 대상/금상/은상/동상/장려상: 2016.10.27~2017.02.25
                                                                    입선 : 2016.10.27~2016.11.7
  
   
 


   

04606 서울시 중구 장충단로 166 종이나라빌딩 2층

TEL. 02) 2279-7901

FAX. 02) 2279-8333